DELTA - Rozum Większy Niż Siła

O szkole

ELITARNA SZKOŁA SŁUŻB OCHRONY DELTA® W ŁODZI im. mjr Luciena Victora Ott powstała w roku 1999. Od początku istnienia postawiliśmy przede wszystkim na jakość kształcenia. Uważamy, że będzie dla nas najlepszą reklamą. Mimo, że szkoła jest prywatna i płatna nie wahamy się skreślać z listy słuchaczy osób lekceważących swoje obowiązki. Jeżeli ktoś chce się czegoś nauczyć to u nas ma ogromne szanse.

W początkowej fazie działalności Szkoła mieściła się przy ul. Piotrkowskiej, skąd następnie, w roku 2000 przenieśliśmy się na ulicę Milionową 12 (obiekty Szkoły Mistrzostwa Sportowego).

W roku 2001 przenieśliśmy się na ul. Żeromskiego 115, gdzie mieścimy się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19 w Łodzi.

Znaleźliśmy tu świetne warunki pracy. Duże biuro, własny magazyn broni, 3 sale gimnastyczne, duża aula, w której odbywają się wykłady, a przede wszystkim przyjazna atmosfera spowodowały, że zarówno wykładowcom, pracownikom administracyjnym jak i słuchaczom pracuje się i uczy tu bardzo dobrze.

Program nauczania

Centrum Szkoleniowe Służb Ochrony DELTA jest placówką kształcenia ustawicznego zarejestrowaną w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta Łodzi pod numerem EKF-p.n. 52/00.

Działalność edukacyjną prowadzimy od 1999 roku. Od początku działalności przyświeca nam dewiza Plus Ratio-Quam Vis, co znaczy Rozum Większy Niż Siła. W myśl tej dewizy postawiliśmy na wysoki poziom nauczania i profesjonalne przygotowanie do zawodu pracowników ochrony.

Elitarna Szkoła Służb Ochrony DELTA® jest 2-letnią policealną szkołą zawodową kształcącą w zawodzie: (technik ochrony fizycznej osób i mienia), nr kwalifikacji zawodu w MEN: 541315.

Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Sprawdź co otrzymuje nasz słuchacz

W ramach opłat czesnego słuchacz otrzymuje: * gruntowną wiedzę i profesjonalne przygotowanie zawodowe * najlepszych wykładowców, * skrypty do nauki przedmiotów wykładanych w Szkole, * teksty ustaw i aktów wykonawczych w zakresie obowiązującym słuchacza, w tym Ustawę o ochronie osób i mienia, która reguluje działalność służb ochrony, * legitymację szkolną oraz indeks * wszelkiego typu zaświadczenia, * koszulkę z logo Szkoły do zajęć z samoobrony, * inne potrzebne materiały dydaktyczne.

Pomoce dydaktyczne

Celem wzbogacenia procesu dydaktycznego Szkoła posiada szereg pomocy dydaktycznych, w tym: broń palną bojową do celów szkoleniowych, w tym:

 • pistolety GLOCK i P-83
 • pistolety maszynowe GLAUBERYT
  • strzelby gładkolufowe MOSSBERG
 • trenażer komputerowy do prowadzenia zajęć z wyszkolenia strzeleckiego
 • filmy wideo do zajęć z przedmiotów zawodowych
 • komputery, rzutniki, prezentacje
 • fantom

System nauki

Nauka w Szkole odbywa się w systemie zaocznym, średnio dwa razy w miesiącu, co drugą sobotę i niedzielę.

Zajęcia prowadzone są w godzinach średnio od 9:00 do 15:30.

Rok szkolny rozpoczyna się w miesiącu wrześniu i kończy w czerwcu następnego roku kalendarzowego.

Zajęcia prowadzone w Szkole

Zajęcia z samoobrony i technik interwencyjnych odbywają się na każdym zjeździe. Zajęcia w tym zakresie prowadzone są przez całe dwa lata nauki. Samoobrona i techniki interwencyjne opierają się na wybranych elementach różnych sztuk walk, nauczamy posługiwać się nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do zajęć z samoobrony wykorzystywane są pomoce dydaktyczne takie jak: tonfa (tzw. pałka policyjna), kajdanki, atrapy noży, pistoletów i inne.

Wyszkolenie strzeleckie prowadzone jest również przez okres dwóch lat nauki. Słuchacz w każdym semestrze odbywa zajęcia praktyczne na strzelnicy, strzela z:

 • pistoletu
 • pistoletu maszynowego
 • strzelby gładkolufowej.

Przed rozpoczęciem strzelań, słuchacz na sali wykładowej musi opanować teorię, zasady działania i budowę broni palnej oraz składanie i rozkładanie broni.

Oprócz wymienionych wyżej zajęć słuchacz uczy się m.in. następujących przedmiotów: podstawy prawne; wybrane zagadnienia prawne; BHP i pomoc przedmedyczna; podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia; język obcy w ochronie osób i mienia; ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń; zabezpieczenie imprez masowych; ochrona osób; organizacja ochrony osób i mienia; konwojowanie.

W ramach zajęć ponadprogramowych słuchacze mogą wziąć udział w praktycznych szkoleniach w terenie.

Dodatkowo słuchacze mogą również wziąć udział w szkoleniu spadochronowym, zdobywając odznakę skoczka spadochronowego służb ochrony.

Wykładowcy

Wszyscy wykładowcy w Szkole posiadają wykształcenie wyższe oraz przygotowanie pedagogiczne i są specjalistami w zakresie wykładanych przez siebie przedmiotów.

W większości są to pracownicy Policji, UOP, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzego, Biura Ochrony Rządu oraz miejscowych uczelni.

Co daje ukończenie Szkoły?

Ukończenie Szkoły daje państwowy dyplom technika ochrony fizycznej osób i mienia.

Na tej podstawie absolwent uzyskuje możliwość wpisania na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Opłaty

Słuchacz za okres nauki wnosi czesne.

Czesne za okres wakacyjny (opłata tylko po zakończeniu I roku nauki) wynosi 1/2 wysokości czesnego za każdy miesiąc wakacji.

Z kandydatem podpisujemy umowę o naukę.

Wymagania jakie musi spełniać kandydat

 • wykształcenie średnie (niekoniecznie matura)
 • niekaralność za przestępstwa umyślne,
 • dobry stan zdrowia,
 • pozytywny rezultat rozmowy kwalifikacyjnej.

Wymagane dokumenty

wypełnione podanie/formularz (kandydat wypełnia w sekretariacie Szkoły lub po przez stronę internetową)

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • dowód osobisty
 • 3 zdjęcia
 • zaświadczenie lekarskie o dopuszczeniu do zajęć w tego typu szkole
dołącz do nas na facebook.com